vasteraswhippetrace.blogg.se

2021-02-24
16:56:00

Protokoll för årsmöte för Västerås Whippet Race 2021-02-20

 

Protokoll för årsmöte för Västerås Whippet Race 2021-02-20

 

1                     Mötet öppnas av Jörgen Nilsson som hälsade alla välkomna

2                     Till ordförande för mötet valdes Jan Helgesson

3                     Till sekreterare för mötet valdes Birgitta Nilsson

4                     Till justerare tillika rösträknare valdes för mötet valdes Patrik Isaksson

5                     Fastställande av röstlängden för mötet godkändes (se nedan)

6                     Kallelsens godkännande mötet godkände denna

7                     Godkännande av dagordning mötet godkände denna

8                     Verksamhetsberättelse alla hade sedan tidigare tagit del av verksamhetsberättelsen                            och godkände den

9                     Ekonomirapport kassören gick igenom 2020 års ekonomi 2020-12-31 fanns 20                                   694,58 på bank och 41,00 i handkassa

10                 Revisorns berättelse lästes upp och godkändes

11                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020 beviljade efter godkännande av punkt 9                            ovan

12                 Val av ordförande tillika firmatecknare för ett år valdes Petronella Lönnborg

13                 Val av kassör tillika firmatecknare för ett år valdes Pia Norrman

14                 Till revisor för ett år valdes Anna Victorin

15                 Till två tävlingsanmälare för ett år valdes Anders Ytterberg och i övrigt uppdrogs åt                              styrelsen att utse ytterligare en person

16                 Till ansvarig tränare för ett år valdes Anders Ytterberg och Patrik Isaksson och Emily                          Breitner Madden valdes som övriga tränar

17                 Till (en ändrad till) två ledamöter för två år valdes Patrik Isaksson och Catharina                                 Rundberg

18                 Fyllnadsval av en ledamot för ett år valdes Pia Norrman som även under punkt 13                            valdes till kassör för ett är

19                 Till representant till huvudstyrelsen valdes Anders Ytterberg

20                 Till suppleant till huvudstyrelsen valde Petronella Lönnborg

21                 Till valberedning till nästkommande årsmöte valdes Emily Breitner Madden och Hanne                        Andersen

22                 Till sammankallande för valberedningen valdes Emily Breitner Madden

23                 Till webmaster för ett år valdes Anders Ytterberg

24                     Motion angående deltagande i klubbens KM från Anders Ytterberg avslogs av                                  årsmöte.t Däremot lämnas den över till klubbens styrelse för genomgång och                                   förtydligande för att få regler som ska gälla under kommande år.

25                    Fastställande av medlemsavgift för 2022 mötet valdes att ha medlemsavgiften                                    oförändrad 225,00 kronor för fullbetalande medlem

26                     Rapport från Huvudstyrelsen Jan Helgesson berättade att ett nytt system för                                      tävlingsanmälan är under utveckling, Huvudstyrelsens årsmöte för 2021 kommer att                          flyttas fram och hållas utomhus i sommar på grund av Covid 19, årets                                                tävlingsprogram finns nu på hemsidan för WR Sverige och till sist att klubben firar                             50  år 2022 och det då planeras för en tvådagarsaktivitet

27                   Mötets avslutande Jan avslutade mötet och tackade de som deltagit och riktade ett                            speciellt tack till Jörgen och Birgitta Nilsson för deras arbete i klubben.

 

 

 

………………………………………..                                ………………………………………..

Jan Helgesson ordförande            Patrik Isaksson justerare

 

 

 

 

………………………………………..

Birgitta Nilsson sekreterare

 

 

Röstlängd

Hanne Andersen

Patrik Isaksson

Petronella Lönnborg

Pia Norrman

Anna Victorin

Anders Ytterberg