vasteraswhippetrace.blogg.se

2023-01-19
16:22:00

Årsmöte Västerås whippetrace 2023

Kallelse till Västerås Whippet Race Årsmöte 22/2 -23 kl:18:00

I rundbanans klubbhus

Motioner ska vara inne 14 dagar innan, årsmötet till Petronella

(nella_thunblom(A)hotmail.com)

 

 

1                     Mötet öppnas

2                     Val av ordförande för mötet

3                     Val av sekreterare för mötet

4                     Val av justerare tillika rösträknare

5                     Fastställande av röstlängden

6                     Kallelsens godkännande

7                     Godkännande av dagordning

8                     Verksamhetsberättelse

9                     Ekonomirapport

10                 Revisorns berättelse

11                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022

12                 Val av ordförande tillika firmatecknare för ett år

13                 Val av kassör tillika firmatecknare för ett år

14                 Val av revisor för ett år

15                 Val av två tävlingsanmälare för ett år (Hemma/Borta)

16                 Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för ett år

17                 Val av en/två ledamöter för två år

18                Val av representant till huvudstyrelsen

19                 Val av suppleant till huvudstyrelsen

20                 Val av valberedning till nästkommande årsmöte

21                 Val av sammankallande till valberedningen.

22                 Val av webmaster för ett år

23                 Fastställande av medlemsavgift för 2024

24                 Rapport från Huvudstyrelsen