vasteraswhippetrace.blogg.se

2024-04-01
18:46:59

Protokoll för styrelsemöte

Protokoll för styrelsemöte

2024-03-24 kl 10:00, Bastborregatan 1

Närvarande: Jörgen Nilsson, Birgitta Nilsson, Anders Ytterberg, Arne Miehe, Benita Miehe, Sofia Vadlin.

Meddelat förhinder: Eva Sederholm och Maria Steinbach.

1.   Ordförande öppnar mötet

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2.   Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet Ordförande Jörgen, sekreterare Sofia, justerare Birgitta.

3.   Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4.   Godkännande av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte (årsmöte) är justerat och godkänt.

5.   Nuläget i klubben

 Kontakt med kommunen — Jörgen och Birgitta har fortsatt kontakt med kommunen ang trädfällning och bortforsling. Oklart när det ska genomföras, men Jörgen bevakar och kommer att närvara.

         Gräsklippare — Jörgen och Birgitta har köpt in ny gräsklippare, 3000:- med ett års garanti.

Godkänt av styrelsen innan inköp.

     Toalett och "hus till toalett" — Benita har kontakt med fackman som lämnat preliminära förslag med kostnad runt 3000 — 5000 :-. Benita kommer att ta in mer exakta förslag på modeller och pris. Detsamma gäller "hus" till toalett, där Benita fortsätter ta in förslag. Jörgen och Birgitta undersöker också alternativ för toalett (och hus) med sina kontakter.

6.   Medlemmar

Birgitta har sammanställt de uppgifter hon fått in och det är förnärvarande 17 medlemmar i klubben. Mailadresser saknas till flera medlemmar. Anders ska ta fram fysisk pärm där uppgifter på tidigare medlemmar för att få fram mailadresser. Godkännande ska inhämtas av varje medlem för mail och tfnnr.

7.   Verksamhetsplan

Förslag till Verksamhetsplan för 2024.

                                                      ) ska arrangera träningar och en tävling i september.

Träningsdagar på tisdagar och söndagar som tidigare. Under juli ska vi försöka ha träningar

men tider för det kommer variera och arrangeras utifrån de som kan ansvara för dessa. Tider mm läggs ut på hemsidan samt FB-grupp och mailar till de som har lämnat mailadress.

Träning för andra raser ska uppmuntras. Gratis prova-på-träning första gången därefter 20:-/gång (alt bli medlem och fri tillgång till träningar). Betalning görs via Swish till Anders som sedan för över till WR-V konto.

Sponsring till V-WR behövs och var och en bidrar med det man kan (ekonomiskt, verktyg, 'priser" till tävling och lotterier etc.). Inventering av vad som finns och behövs ska göras inför uppstart.

Under SM i Hundkapp 20-27 juli är V-WR utlånad för gratis parkering för medlemmar i VHS. Alla andra ska betala för sin plats till V-WR.

8.    Ekonomi/budget

I dagsläget finns 14.425:- (och 36 öre) på kontot. Familjen Nilsson sponsrar med 1000:Benita och Arne sponsrar med 1000:- detta för kommande inköp. Kvitton för utlägg lämnas till Birgitta. Diskuterar oklarheter kring inbetalning till WR Huvudstyrelse. Birgitta ser till att det från 2024 kommer att skötas korrekt.

9.    Lås och nycklar

Alla medlemmar måste kunna komma in genom grinden till WR-V och därför ska nuvarande lås bytas ut till ett kodlås. Jörgen och Birgitta ordnar det.

Nycklar till containern har Anders, Jörgen, Arne och Daniel. Nyckeln Daniel har ska inhämtas och finnas som reserv att låna ut vid behov.

Anders och Daniel har nycklarna till "Gröna-baracken" och Daniels nyckels ska Jörgen ha. Kodlås till Containern behöver vara rejält och är därför dyrt. Beslutar att avvakta med det tillsvidare. Detsamma gäller Gröna-baracken.

IO. Ansvarsområden vem kan göra vad

Arne utses som huvudansvarig för gräsklippning av banan.

 Anders utses för ansvarig för laddning av alla batterier (harmaskinen).

Benita utses som ansvarig för fika/kök.

Anders, med hjälp av Sofia, är träningsansvariqa.

Anders har ansvar för alla digitala kanaler i V-WR. Han ska göra en ny Messengergrupp och se till att få admin till FB-sidan. Alla dokument skickas till Anders som lägger ut på rätt kanal.

Genomgång av vilka förberedelser som behövs inför varje träning ska göras efter städdagen. Viktigt att alla hjälps åt och att fler lär sig hantera harmaskinen, tidtagning, buren etc. Mer detaljerad genomgång vid nästkommande möte.

11. Träning för att förbereda hur en tävling går till

Beslutas att denna punkt ska tas upp vid senare möte.

12. Förslag på städdag och "att göra lista"

Städdag bestäms till 20 april med 21 april som reserv. Förslag att medlemsmöte även hålls då i samband med fika. Styrelsen kommer att behöva boka in fler dagar och där får alla som vill och kan gärna delta.

Det som är prioriterat att åtgärda är ytterområdena, sandgropen, buren, harmaskinen (test och funktion), tidtagningsutrustning, rensa i containerns och grönabaracken.

13. övriga frågor

14. Tid för nästa möte

Överenskommer att styrelsen fram till städdagen uppdaterar varandra via Messenger eller mail.

15. Mötet avslutas

Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet.