vasteraswhippetrace.blogg.se

2020-02-24
16:40:49

Protokoll från årsmöte för Västerås Whippet Race 2020-02-22

Deltagare vid årsmöte; Patrik Isaksson, Berit Ytterberg, Jörgen Ytterberg, Anders Ytterberg, Hanne Andersen, Christina Persson, Alexandra Moser, Birgitta Nilsson, Jörgen Nilsson. 

1                     Mötet öppnas. Jörgen hälsar alla välkomna och förklarar möte för öppnat.

2                     Val av ordförande för mötet. Jörgen Nilsson

3                     Val av sekreterare för mötet. Christina Persson

4                     Val av justerare tillika rösträknare. Patrik Isaksson

5                     Fastställande av röstlängden. Godkänt

6                     Kallelsens godkännande. Ja, godkändes

7                     Godkännande av dagordning, Godkändes.

8                     Verksamhetsberättelse, Godkändes.

9                     Ekonomirapport. Godkändes.

10                 Revisorns berättelse. Godkändes.

11                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

12                 Val av ordförande tillika firmatecknare för ett år. Jörgen Nilsson

13                 Val av kassör tillika firmatecknare för ett år. Birgitta Nilsson

14                 Val av revisor för ett år. Carina Regborn

15                 Val av två tävlingsanmälare för ett år. Birgitta Nilsson, Anders Ytterberg

16                 Val av ansvarig tränare samt övriga tränare för ett år. Anders Ytterberg, Patrik Isaksson och Emily Breitner Madden.  

17                 Val av ledamöter för två år. Christina Persson

18                 Val av representant till huvudstyrelsen. Anders Ytterberg

19                 Val av suppleant till huvudstyrelsen. Jörgen Nilsson

20                 Val av valberedning till nästkommande årsmöte. Anders Ytterberg och Emily Breitner Madden.

21                 Val av sammankallande till valberedningen. Anders Ytterberg

22                 Val av webmaster för ett år. Anders Ytterberg

23                 Fastställande av medlemsavgift för 2021. 225 kr för medlem och 75 kr för stödmedlem.

24                 Rapport från huvudstyrelsen. Resultat på motioner.

Anmälningstiden till Derby 45 Ja och 1 nej.

Strykning av hund till tävling 44 ja och 2 nej

Kvalificering till SM 37 Ja och 9 nej.

Årsmöte i Ödeshög, 28/3. Alla är välkomna.

25                 Mötets avslutande. Jörgen tackade för visat intresse och avslutade mötet.