vasteraswhippetrace.blogg.se

2024-03-13
21:38:00

Västerås whippetrace årsmöte

Västerås whippetrace årsmöte 24/2 - 2024 kl 13.00

 

Studiefrämjande, Pilgatan 8 i Västerås

 

Närvarande: Arne, Jörgen, Birgitta, Sofia, Magnus, Pia, Eva, Jörgen Ytterberg Anders, Birgitta Fernström, Benita, Bengt, Helena

Se deltagarlista

 

1.       Mötet öppnades

Jörgen Nilsson öppnar mötet

2.       Mötets utlysande enligt stadgar

Mötet har utlysts enligt gällande regler i stadgarna via sociala medier

3.       Val av årsmötets ordförande

Jörgen Nilsson

4.       Val av sekreterare för mötet

Pia Norrman

5.       Val av justerare för mötet

Sofia Vadlin

6.       Fastställande av röstlängd

Alla på mötet är röstberättigade

7.       Kallelsens godkännande

Ja

8.       Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

9.       Verksamhetsberättelse

Lästes upp och biläggs anteckningarna

10.   Ekonomirapport

Den ekonomiska resultat och balansrapporten redovisades av kassören

11.   Revisorns berättelse

Revisionsrapporten lästes upp av Birgitta Nilsson

12.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2023

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet

13.   Val av ordförande tillika firmatecknare för ett år    

Jörgen Nilsson

14.   Val av kassör tillika firmatecknare för ett år

Birgitta Nilsson adjungerad

15.   Suppleant

Birgitta och Benita väljs till suppleanter.

16.   Val av revisor för ett år

Magnus Hallor

17.   Val till ledamot samt vice ordförande

Arne

 

18.   Val av tävlingsanmälare (Hemma/Borta)

Hemma Birgitta och Borta Anders

19.   Val av ansvarig tränare och adjungerad till styrelsen

Anders Ytterberg

20.   Eva Sederholm och Maria Steinbach har ett år                                                                              kvar som ledamöter

21.   Val av sekreterare

Sofia Vadlin

22.   Val av representant till huvudstyrelsen

Ord Anders Ytterberg

23.   Val av suppleant till huvudstyrelsen

Jörgen Nilsson

24.   Val av valberedning till nästkommande årsmöte.

Birgitta Fernström, Helena Lindgren, Birgitta är behjälplig

25.   Val av sammankallande till valberedningen

Birgitta Fernström

26.   Val av webbmaster för ett år

Anders Ytterberg

27.   Fastställande av medlemsavgift för 2024

•          Föreslag att höja avgiften till 300 kr/ år.

Mötet beslutade att behålla en årsavgift på 250 kr/år

28.   Rapport från huvudstyrelsen

16 mars är det årsmöte för WR Sverige i Ödeshög

29.   Övrigt