vasteraswhippetrace.blogg.se

2023-03-22
16:39:45

Årsmöte Västerås whippetrace 2023

Västerås whippetrace årsmöte 22/2 - 2023 kl 18.00

Rundbanans klubbhus

 

Närvarande: Pia Norrman, Anders Ytterberg, Eva Sederholm, Andreas Victorin

 

1.       Mötet öppnades

2.       Val av årsmötets ordförande – Anders Ytterberg

3.       Val av sekreterare för mötet – Pia Norrman

4.       Val av justerare för mötet – Eva Sederholm och Andreas Victorin

5.       Fastställande av röstlängd

6.       Kallelsen godkännande

Kallelsen till årsmötet godkändes

7.       Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

8.       Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes (bilaga)

9.       Ekonomirapport

Ekonomin för föreningen redovisades i en balans och resultatrapport. Rörelsens resultat är 242 kr. (bilagor)

10.   Revisorns berättelse

Revisionsrapporten lästes upp och föreslog styrelsen ansvarsfrihet. (bilaga)

11.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2022

Mötet beslutade styrelsen ansvarsfrihet

12.   Val av ordförande tillika firmatecknare för ett år    

a.       Vakant-

13.   Val av kassör tillika firmatecknare för ett år

a.       Pia Norrman

14.   Val av revisor för ett år

a.       Anna Victorin

15.   Val av tävlingsanmälare (Hemma/Borta)

a.       Anna Lundin (hemma) och Anders Ytterberg (borta)

16.   Val av ansvarig tränare

a.       Anders Ytterberg

17.   Val av en/två ledamöter för två år

a.       Suss Petersson, Maria Steinbach, Eva Sederholm

18.   Val av representant till huvudstyrelsen

a.       Anders Ytterberg

19.   Val av suppleant till huvudstyrelsen

a.       Blivande ordförande

20.   Val av valberedning till nästkommande årsmöte

a.       Anna Victorin och Andreas Victorin

21.   Val av sammankallande till valberedningen

a.       Anna Victorin

22.   Val av webbmaster för ett år

a.       Anders Ytterberg

23.   Fastställande av medlemsavgift för 2024

a.       Förslag och beslut att höja medlemsavgiften med 25 kr i syfte att ge klubben större marginaler. Årsavgift för 2024 beslutades till 250 kr.

24.   Rapport från huvudstyrelsen

a.       Årsmöte i huvudstyrelsen är 11/3

25.   Övrigt

a.       Extra stämma planeras och utlyses i samband med säsongstart i syfte att tillsätta ordförandeposten.

 

 

Anteckningar

Pia Norrman

 

Justeras

 

__________________________________________________________________________

Andreas Victorin                                                                                   Eva Sederholm

 

Justering har skett digitalt och protokollen justeras med underskrift vid extrastämman